Customer Service

Home 5 Customer service

แจ้งปัญหาเคลม (Claim information)

ขั้นตอนแจ้งปัญหาเคลม (Claim information Step)

ผู้ใช้งานกรอกรายละเอียดมาทางเว็บไซต์

รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 3 วันทำการ เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งผลการเคลม